Flashcards
Thẻ flashcard

Test your memory and learn Vietnamese vocabulary with our flashcards!

Covering a number of concepts in Vietnamese and English, the cards are designed to show cards you were not able to remember the first time.

Parents are encouraged to use these online flash cards with their children and practice pronunciation as well.

Kiểm tra trí nhớ của bạn và học từ vựng tiếng Việt với thẻ flashcard của chúng tôi!

Bao gồm một số khái niệm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, những thẻ này được thiết kế để xuất hiện nếu bạn không thể nhớ lần đầu tiên.

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ sử dụng các thẻ flashcard trực tuyến này với con em và cùng nhau luyện âm.

Instructions – Hướng dẫn

Once you select the theme of your choice, click on the blue [Turn] button to flip the flash card over to see the Vietnamese translation. Then use the [Wrong/Right] buttons on either side to measure your learning. Once you’re ready to move to the next flash card, click on either of the blue [< >] arrow buttons located on the bottom section of the window to move backwards and forwards.

Sau khi bạn chọn chủ đề mà bạn muốn, hãy nhấn vào nút [Turn] màu xanh lam để lật thẻ flashcard xem bản dịch tiếng Việt. Sau đó, sử dụng các nút [Sai / Đúng] ở hai bên để kiểm tra xem bạn có đúng không. Khi bạn đã sẵn sàng chuyển sang thẻ flashcard tiếp theo, hãy nhấn vào một trong các nút mũi tên [<>] màu xanh lam nằm ở phần dưới cùng của khung hình để di chuyển tới và lui.

1. I eat… – Con ăn…

2. What’s the weather like? – Thời tiết như thế nào?

3. What animal is that? – Đó là động vật gì?

4. My favourite colour is… – Màu yêu thích của con là…

5. My favourite shape is… – Hình dạng yêu thích của con là…

6. What number is that? – Số đó là gì?

 7. At school, I use… – Ở trường, con dùng…

8. I wear… – Em mang, em mặc, em đội, em đeo…

Scroll to Top