ViệtSpeak Online Learning

Welcome – Chào các bạn!

Welcome to the ViệtSpeak online learning platform.

We are currently developing this portal as a future resource for families. As such this current offering is still in an early phase, we would greatly appreciate your feedback!

Parents are encouraged to set aside time with their children to run through the activities together, and using them as a jumping off point to talk about Vietnamese language and culture.

Chào mừng bạn đến với nền tảng học trực tuyến ViệtSpeak.

Chúng tôi hiện đang phát triển cổng thông tin này như một nguồn tài nguyên trong tương lai cho các gia đình. Vì ưu đãi hiện tại này vẫn đang trong giai đoạn đầu, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn!

Các bậc cha mẹ được khuyến khích dành thời gian cho con cái để cùng nhau tham gia các hoạt động, và coi chúng như một điểm khởi đầu để nòi về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Printable worksheets on the alphabet, numbers, colours and animals.

Trang tình có thể in được về các khái niệm cơ bản của Việt Nam như bảng chữ cài, số, màu sắc và động vật.

Vietnamese picture books to read and listen to at bedtime with your children. 

Sách tranh tiếng Việt để đọc và nghe trước khi đi ngủ với con bạn.

Online Vietnamese-English flashcard games to play with your children. 

Trò chơi flashcard Việt-Anh trực tuyến để chơi với con bạn.

Bilingual e-books on Vietnamese language and culture to read with your children.

Sách điện tử song ngữ về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để con bạn đọc

We recognise that extended amounts of screen time during the early years can be detrimental to learning, development and school readiness. We advise that while using this site, ensure that you:

  • Print out resources where possible
  • Spend no more than 45 minutes at a time while exploring the interactive exercises
  • Ensure plenty of screen breaks while exploring the activities

Chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng màn hình trong thời gian dài trong có thể gây hại cho việc học tập, phát triển và khả năng sẵn sàng đi học của trẻ em. Chúng tôi đề nghị rằng trong khi sử dụng trang web này, bạn nên:

  • In ra tài liệu khi có thể
  • Không sử dụng màn hình quá 45 phút khi tham gia các bài tập tương tác
  • Bảo đảm có đủ thời gian nghỉ màn hình khi tham gia các hoạt động

Feedback – Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

We would love to hear your feedback on using our online learning portal. Click below to help us develop this site!

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về việc sử dụng cổng thông tin học tập trực tuyến của chúng tôi. Nhấp vào bên dưới để giúp chúng tôi phát triển trang web này!

About ViệtSpeak – Về ViệtSpeak

We believe in education that values cultural heritage through multilingual inclusion. We value a dynamic continuity, across generations, in the languages and cultures of Australia’s Indigenous, multicultural and diasporic communities. In working for the continued life of Vietnamese language and culture, we recognise that the vital importance of local language and culture extends to other disenfranchised groups within the west. We therefore lend our advocacy in support of projects and alliances that acknowledge and foster the lived cultures and experiences of diverse communities.

To learn more about bilingual education please visit here.

Chúng tôi tin tưởng vào nền giáo dục coi trọng di sản văn hóa thông qua việc hóa nhập đa ngôn ngữ. Chúng tôi đánh giá cao sự liên tục năng động, qua nhiều thế hệ, bằng ngôn ngữ và văn hóa của các cộng đồng Bản địa, đa văn hóa và đa văn hóa của Úc. Trong quá trình hoạt động vì sự tồn tại liên tục của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng tầm quan trọng sống còn của ngôn ngữ và văn hóa địa phương đối với các nhòm bị tước quyền sử dụng khác ở phía tây. Do đó, chúng tôi ủng hộ sự ủng hộ của mình đối với các dự án và liên minh thừa nhận và thúc đẩy nền văn hóa và kinh nghiệm sống của các cộng đồng đa dạng.

Để tìm hiểu thêm về giào dục song ngữ, vui lòng truy cập tại đây.

Scroll to Top